Organisatie

Organisatie en Vrijwilligers
De TTH organisatie kent een bestuur, coördinatoren en een groot aantal goed opgeleide vrijwilligers uit de regio. Het bestuur is samengesteld uit inwoners van de Noordoostpolder en Urk. Het bestuur verricht toezichthoudende en bestuurlijke taken en stelt het beleid voor de organisatie vast.
Een team van vrijwillige coördinatoren is verantwoordelijk voor  de contacten met de terminale cliënt en de familie/mantelzorgers. Zij coördineren de inzet van vrijwilligers en zijn  verantwoordelijk voor de begeleiding.

De TTH is aangesloten bij de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg – VPTZ – te Amersfoort.

Bestuur
Jan Ernst Nagel, voorzitter
Eefke Kuiper,  vicevoorzitter
Anne van Hulzen, secretaris
Joost Eijkelenboom, penningmeester
Ine Elshof, PR
Alien van der Veen, adviseur
Joke Slim

Ontstaan
Op initiatief van de Ouderen Bond PCOB is op 15 april 1993 de Stichting Terminale Vrijwilligershulp Noordoostpolder opgericht.
In juli 1994 werd het werkgebied van de Stichting uitgebreid met Urk en de naam werd gewijzigd in Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder – Urk.
Vrijwilligers en bestuur zetten zich belangeloos in voor de stichting. De Stichting TTH beheert ook hospicevoorzieningen, de twee “Bijna Thuis Huizen” aan de Houttuinen 22 en 24 in Emmeloord.

Missie en Visie
De Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk (TTH) biedt ondersteuning aan cliënten  in de laatste levensfase en ook aan hun mantelzorgers in de thuissituatie of in de hospicevoorzieningen, de twee ‘Bijna Thuis Huizen”. De wensen, behoeften en verwachtingen van de cliënten en hun naasten zijn richtinggevend.
Het “Er Zijn”, aandacht en nabijheid staan centraal bij het werk van de goed opgeleide vrijwilligers.

De TTH is een stabiele, betrouwbare organisatie voor elke terminale cliënt en diens naasten.
‘Er Zijn’ betekent veel, zoals respect, betrouwbaar, aandacht, luisteren, vertrouwen, neutraal.

Inzet
Sterk punt van de TTH is dat vrijwilligers zo mogelijk op de dag van de aanvraag al ingezet kunnen worden, zowel overdag als ’s-nachts.
De hulpverlening van de Stichting  is gericht op terminale mensen met een levensverwachting van 6-8 weken, en wordt geboden aan mensen in de regio Noordoostpolder-Urk, ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond.
Ons uitgangspunt is dat de hulpverlening aansluit bij de levensstijl, behoeften en wensen van de cliënt. Ook met wensen en behoeften van mantelzorgers houden onze vrijwilligers nadrukkelijk rekening.

Vrijwilligers
Wij vinden het belangrijk dat onze vrijwilligers steeds gemotiveerd en gestimuleerd worden.
Voortgaande deskundigheidsbevordering en verdieping zijn van belang, alsmede aandacht voor het welbevinden van de vrijwilligers.
Ontwikkelingen in de samenleving (o.a. vergrijzing en de invloed daarvan op het aanbod van mantelzorg en vrijwilligers) vereisen in toenemende mate een flexibele inzet van vrijwilligers, zodat waakuren ook te combineren zijn met werk en/of gezin.

Samenwerking
De TTH werkt samen met mantelzorgers en professionele zorg, afgestemd op de cliënt. De vrijwilligers hebben in deze samenwerking een eigen inbreng.

De Stichting werkt samen met verschillende organisaties in het Netwerk Palliatieve Zorg Noord- en Oost-Flevoland.

De continuïteit  van de stichting is zeer belangrijk. Dat geldt zowel voor het aantal vrijwilligers (wakers, coördinatoren, bestuur) als voor financiën en verblijfsmogelijkheden.
Via digitale en andere kanalen blijft de TTH in beeld en wordt de bekendheid voortdurend versterkt.

Een groep ‘Vrienden van de TTH’ kan ondersteunende initiatieven en werk doen.


 

Kosten

De Stichting vraagt geen geld voor de hulp die zij aan terminale cliënten in de eigen thuissituatie verleent.
Bij verblijf in het Bijna Thuis Huis wordt een kleine vergoeding gevraagd naar draagkracht. NB aanvullende ziektekostenverzekering vergoedt verblijf.

Donaties
Om het werk van de Stichting te ondersteunen kan er een vrijwillige bijdrage worden overgemaakt op:
Rekeningnummer:  NL 28 ABNA 0523 7589 28  t.n.v. Steunfonds TTH  Emmeloord.

Donateur worden.
Donateurs zijn uiteraard zeer welkom.
U kunt als persoon, bedrijf, instelling of vereniging “donateur” worden van de Stichting.
Aanmelding daarvoor is mogelijk bij het secretariaat, 
of de penningmeester van de Stichting,  

De Stichting TTH is een “Algemeen Nut Beogende Instelling”.