Hospice en terminale thuishulp Noordoostpolder Urk Emmeloord

Organisatie

Organisatie van vrijwilligers
De Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk draait volledig op vrijwilligers uit de regio. De organisatie kent een bestuur, coördinatoren en een groot aantal goed opgeleide vrijwilligers die tijd, aandacht en ondersteuning bieden aan terminale cliënten en hun naasten. Het bestuur verricht toezichthoudende en bestuurlijke taken en stelt het beleid van de organisatie vast. Een team van vrijwillige coördinatoren is verantwoordelijk voor de contacten met de terminale cliënt en de familie/mantelzorgers. Zij coördineren de inzet van vrijwilligers en begeleiden hen.

De Terminale Thuishulp NOP-Urk is aangesloten bij de koepelorganisatie Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) te Amersfoort. Deze organisatie behartigt de belangen van de lidorganisaties bij o.a. het ministerie van VWS. Ook biedt zij trainingen aan voor bestuursleden, coördinatoren en vrijwilligers.

Bestuur
Jan Ernst Nagel, voorzitter
Eefke Kuiper,  vicevoorzitter
Anne van Hulzen, secretaris
Joost Eijkelenboom, penningmeester
Stineke Duijm, adviseur
Joke Slim, PR
Ans van der Wal-Straathof, PR

Ontstaan
Op initiatief van de Ouderen Bond PCOB is op 15 april 1993 de Stichting Terminale Vrijwilligershulp Noordoostpolder opgericht. In juli 1994 werd het werkgebied van de Stichting uitgebreid met Urk en de naam werd gewijzigd in Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk. Vrijwilligers en bestuur zetten zich belangeloos in voor de stichting. De stichting beschikt over een hospicevoorziening, het Bijna Thuis Huis in Emmeloord. Deze bestaat uit twee appartementen die zijn gekoppeld.

Missie en Visie
De Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk biedt ondersteuning aan cliënten  in de laatste levensfase en ook aan hun mantelzorgers. Dit gebeurt in de thuissituatie of in de hospicevoorziening, het Bijna Thuis Huis. De wensen, behoeften en verwachtingen van de cliënten en hun naasten zijn richtinggevend.
Het ‘Er Zijn’, aandacht en nabijheid staan centraal bij het werk van de goed opgeleide vrijwilligers. ‘Er Zijn’ betekent veel, zoals respect, betrouwbaar, aandacht, luisteren, vertrouwen, neutraal.

Inzet
De hulpverlening van de stichting is gericht op terminale mensen met een levensverwachting van 8 weken en wordt geboden aan mensen in de regio Noordoostpolder-Urk, ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond. De coördinator bespreekt de hulpvraag en bepaalt in overleg met de betrokkenen welke hulp onze vrijwilligers kunnen bieden. De volgende nacht kan inzet volgen. In de thuissituatie kan ’s nachts een vrijwilliger waken van 23:00-7:00 uur zodat de mantelzorger even op adem kan komen. In het hospice is 24 uur per dag een vrijwilliger beschikbaar om hulp en aandacht te geven aan de gast en mantelzorger. Ons uitgangspunt is dat de hulpverlening aansluit bij de levensstijl, behoeften en wensen van de cliënt. Ook met wensen en behoeften van mantelzorgers houden onze vrijwilligers nadrukkelijk rekening.

Vrijwilligers
Wij vinden het belangrijk dat onze vrijwilligers steeds gemotiveerd en gestimuleerd worden. Voortgaande deskundigheidsbevordering en verdieping zijn van belang, maar ook aandacht voor het welbevinden van de vrijwilligers. Ontwikkelingen in de samenleving zoals vergrijzing en de invloed daarvan op het aanbod van mantelzorg en vrijwilligers vereisen in toenemende mate een flexibele inzet van vrijwilligers, zodat waakuren ook te combineren zijn met werk en/of gezin.

Samenwerking
De TTH werkt samen met mantelzorgers en professionele zorg, afgestemd op de cliënt. De vrijwilligers hebben in deze samenwerking een eigen inbreng. De Stichting werkt samen met verschillende organisaties in het Netwerk Palliatieve Zorg Noord- en Oost-Flevoland. De continuïteit van de stichting is zeer belangrijk. Dat geldt zowel voor het aantal vrijwilligers (wakers, coördinatoren, bestuur) als voor financiën en verblijfsmogelijkheden. Via digitale en andere kanalen blijft de Terminale Thuishulp in beeld en wordt de bekendheid voortdurend versterkt.
Vanuit het Steunfonds TTH NOP-Urk kunnen ondersteunende initiatieven en werk worden opgepakt.

Euthanasiebeleid
Onze vrijwilligers bieden hulp en ondersteuning aan cliënten die in hun laatste levensfase zijn, opdat zij kunnen sterven op hun eigen manier. Tegelijkertijd bieden wij aan mantelzorgers gelegenheid even afstand te nemen en rust te verkrijgen. De keuze voor euthanasie is een zuiver persoonlijke aangelegenheid. De Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk zal daarover geen oordeel hebben. De stichting zal gasten die uitsluitend om euthanasie toe te passen in het Bijna Thuis Huis willen komen, niet opnemen.

Klachten
TTH NOP-Urk doet haar uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn wanneer wij bij u thuis waken, of wanneer wij u hulp bieden in ons Bijna Thuis Huis. Soms gaat er toch wel eens iets mis, u voelt zich verkeerd behandeld of niet begrepen. Als u een klacht heeft, is het belangrijk die te uiten. Uw klacht is voor ons belangrijke informatie om ons werk te verbeteren en om ervan te leren.
Wij vragen u uw klacht eerst te bespreken met degene tegen wie uw klacht zich richt. Misschien kunt u in een gesprek tot een oplossing komen. Als dit niet lukt, kunt u met behulp van het klachtenformulier uw klacht indienen bij het bestuur van Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk. In onze klachtenprocedure voor gasten of klachtenprocedure voor vrijwilligers leest u in het kort wat u kunt doen wanneer u (deels) niet tevreden bent over de TTH. Vraag iemand in uw omgeving dat voor u te doen als u daar moeite mee heeft.
U kunt ervan op aan dat uw klacht vertrouwelijk behandeld wordt.

Vertrouwenspersoon
Wanneer u te maken hebt gehad met ongewenste omgangsvormen, seksuele intimidatie, agressie, pesterijen, discriminatie of niet integer handelen van een van onze medewerkers kunt u een vertrouwenspersoon inschakelen. Meer informatie: klik hier. Voor de stichting zijn twee vertrouwenspersonen beschikbaar aan wie u vertrouwelijke zaken kwijt kunt. Beide personen hebben geen directe relatie met de Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk, maar kennen de organisatie goed. Vertrouwenspersonen zijn:
1. Drs. H. Kuiken, voormalig huisarts Emmeloord, e-mail kuikenh@gmail.com
2. Mevr. M. Romkes, Ontzorgdesk Urk, e-mail mromkes@ontzorgdesk.nl

Kosten
In de thuissituatie zijn er geen kosten verbonden aan hulp van de vrijwilligers van de stichting. Bij verblijf in het Bijna Thuis Huis vragen wij een eigen bijdrage per dag voor de onkosten van de locatie. Na afloop wordt in beide gevallen een vrijwillige gift gevraagd.

Giften en donaties
De Stichting TTH is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om het werk van de stichting te ondersteunen kan er een vrijwillige bijdrage worden overgemaakt op rekeningnummer NL 28 ABNA 0523 7589 28  t.n.v. Stichting Steunfonds TTH NOP-Urk.